Lenker

Tilbake til Startsiden

Streiftog

Grenland Gruppe av NRRL 50 år

SIMON ODDEN

LA3EL


Denne historien kan lastes ned som Word97-format zip, OpenOffice eller som pdf
Kopi av den første møteprotokollen finner her:
* Del 1: * Del 2: * Del 3:


INNHOLD:

FORORD

1. ORGANISASJONSMESSIG UTVIKLING

Perioden før krigen
Grenlandsgruppa blir stiftet

50-ÅRENE
NRRLs generalforsamling 1958
Den store hobbyutstillingen 1959

60-ÅRENE

70-ÅRENE
25-årsjubileet
Navneendring
(Ungdomsgruppe)
Ustillingen på Handelsstevnet 1974
30-årsjubileet
Miniseminar 1977
(EDB-gruppe?)
Grenlandsgruppa blir delt

80-ÅRENE
Bibliotek
Nye medlemmer, Porsgrunnsområdet
(Nytt kurs)

ETTER 1990
NRRLs generalforsamling 1994

2. RADIOTEKNISK UTVIKLING

Pionerårene
Egen gruppestasjon LA1G
Grenlandsrepeateren LA5GR
LA5GR skaper komplikasjoner
LA6YR 70-cm repeater
Pakkeradio

3. AKTIVITET PÅ BÅNDENE M.M

5-meter forsøket på Fjerdingen
DX-aktivitet
(Radiopeileorientering)

4. SAMBANDSOPPDRAG

Telemark Rundt
Andre sambandsoppdrag

5. ARBEIDET BLANT FUNKSJONSHEMMEDE OG SPEIDERE

(LA6XK Ole Fjeld)
Arbeidet blant speidere

6. GRUPPELOKALER
Bølgetoppen

7. ØKONOMI

8. STYRET OG ANDRE TILLITSVALGTE I JUBILEUMSÅRET

9. MOT TUSENÅRSSKIFTET


FORORD

Denne beretningen gir seg ikke ut for å være den fulle 50-års historie for Grenlandsgruppa. Til det er det lokale arkivet for ujevnt, og som så mange andre grupper har også Grenlandsgruppa ikke alltid sendt inn sine årsberetninger til Ligaen. Mitt viktigste kildemateriale har vært samtlige årganger av "The NRRL Bulletin" og "Amatørradio" fra 1932 og til i dag. LA7P Arvid Darre og LA2CL Aage Andresen har latt meg fritt få benytte deres notater og utklipp. Jeg har hatt stor nytte av samtaler med veteranene LA7P og LA7X Karsten Jarmann Andersen og andre aktører gjennom årene. Selvsagt er også beretningen farget av mine egne minner som medlem av Grenlandsgruppa i 30 år.

I denne beretningen finner du ikke nøyaktige kronologiske data over formenn, gruppelokaler, tekniske data over historiske rørtyper o.s.v. Til gjengjeld har jeg prøvd å fange litt av utviklingstendensene og miljøet i gruppa gjennom 50 år. Noen vil med rette kunne kritisere meg for å ha utelatt navn og begivenheter. Bortsett fra de aller siste årene har jeg først og fremst konsentrert meg om personer som har vært formenn og tillitsvalgte over lengre tid, og på den måten påvirket utviklingen mer enn andre. Ellers er andre personer nevnt i forbindelse med utfyllende kommentarer.

Jeg mener at "Streiftog" gir et nokså riktig tverrsnitt av historien til Grenlandsgruppa i de siste 50 år. I hvilken grad dette stemmer, må leserne selv avgjøre.

Skien, juni 1996

Simon Odden LA3EL


1. ORGANISASJONSMESSIG UTVIKLING

Perioden før krigen

Da Norsk Radio Relæ Liga ble stiftet i 1928, skulle det gå hele 18 år før det ble etablert en gruppe av Ligaen i Grenlandsdistriktet,men det er vel rimelig å trekke fra 5 år på grunn av krigen. I begynnelsen av 30- årene var det allerede etablert en gruppe av NRRL på Notodden med kringkastingsbestyrer Ragnv. E. Pedersen LA1W som formann. At det også var interesse for Ligaen i Grenlandsdistriktet, ser vi av organisasjonens annaler. Pr. 1. september 1932 er det nevnt at Olav Kløverød, Sneltvedt, Skien, er registrert som nytt medlem, men uten lisens. I dette året eksisterte det 7 grupper i NRRL

Så i 1933 begynner vi å ane spiren til en seriøs radioamatørvirksomhet i Grenland. Da er LA3B Trygve Raabe registrert som radioamatør, riktignok med adresse Drammen. Men i oversikten over norske radioamatører pr. 1. mars 1934 har han fått adresse: Myrene, Porsgrunn. Trygve Raabe var en sterk og aktiv person som glødet for radioamatørsaken. Med ham kan man trygt si at denne hobbyen begynte å slå rot i Grenland. I november 1937 ser vi for første gang signaturen LA7P Arvid Darre, Skien, i fortegnelsen over norske radioamatører. I 1939 kommer LA9B Thor Haugen, Siljan. LA7P Darre forteller at disse 3 sammen med LA4U Egil Berg, Notodden, stort sett utgjorde Notoddengruppa med LA2U som formann.

Det var ingen organisert kursvirksomhet dengang. Man måtte som regel lære seg morse og teori selv. Lisensprøven kunne man avlegge hos telegrafbestyrerne eller hos bestyrerne av kringkastingsstasjonene, de såkalte relestasjoner.

Den sivile amatørvirksomheten ble brått slutt da krigen kom. Men at det var lagt et godt radiomessig grunnlag, ser vi av den innsatsen som de lisensierte amatører utfoldet allerede i krigens første dager. Jeg skal ikke her komme nærmere inn på krigsbegivenhetene. La meg bare konstatere at LA7P Arvid Darre tilbrakte 21 harde måneder i fengsel i Tyskland og unngikk nærmest ved et under dødsstraff. LA3B Trygve Raabe ble arrestert i Høydalsmo og satt som krigsfange på Logen i Oslo. Siden drev han illegalt arbeid og satt 5 måneder på Grini.

Gå til Innhold

Grenlandsgruppa blir stiftet

Da Ligaen feiret sitt 50-årsjubileum i 1978, hadde "Amatørradio" et fyldig historisk nummer. Her fortelles det at da freden kom, ble det et voldsomt oppsving i radioamatørvirksomheten, også organisasjonsmessig. Dette slo også ut her i distriktet. Den 18. august 1946 møttes noen radioamatører på Fjerdingen i Eidanger (360 m over havet) og stiftet Skiensfjordens Gruppe av NRRL.

I protokollen fra denne dagen står det:

"... undertegnede var 18.august 1946 samlet .... i Bjørkedalen for testing på 5m. Det blev besluttet å danne en gruppe av NRRL og skrive til samme og få utnevnt gruppeleder. Som gruppeleder foreslåes LA3B, Trygve Raabe, Porsgrunn."

Protokollen var undertegnet av følgende:

Trygve Raabe (LA3B)...Geo Høiset (LA-M 942)...Thor Haugen (LA9B)
Arvid Darre (LA7P)...Olav Kløverød (LA-M 218)

En kopi av den første del av møteprotokollen kan lastes ned her

Disse bildene finnes fra denne begeivenheten:

Stiftelsen  Stiftelsen

Fredag 6. september 1946 hadde den nye gruppa sitt første innendørs møte hos LA7P Darre. Det var 8 medlemmer til stede, hvorav 6 hadde full lisens. I tillegg til de lisensierte amatører som allerede er nevnt, kommer LA6WA Jørgen Tangvald, LA6GA Kåre Johnsen og LA3UE Steinar Syverud.

Den administrative og politiske utvikling i Grenland gjorde det siden naturlig å erstatte Skiensfjorden med Grenland. Navnebyttet fant sted 2. februar 1972.

Året etter at gruppa var stiftet, fikk et nytt gruppemedlem sin lisens, LA7X Karsten Jarmann Andersen. Etter søknad fikk han lov til å overta signaturen etter sin far som var blitt drept i London under blitzen i 1942. At en signatur går over fra far til sønn, hører nok med til sjeldenhetene.

Grenlandsgruppa utviklet seg jevnt og trutt i årene som kom. Som alle hobbyforeninger har også Grenlandsgruppa hatt sine sterke og svake perioder. Aktiviteten og tempoet har til enhver tid vært bestemt av noen få ildsjeler eller fravær av slike.

Alt fra de første år har virksomheten til radioamatørene vært godt stoff for pressen, og de har forstått å utnytte denne fordelen. Dette førte naturligvis til økt interesse for hobbyen. Den 21. desember 1946 finner vi en lang reportasje i "Varden" om et besøk hos LA7P Darre, byens "eneste radioamatør". Journalist og fotograf får demonstert en ring-QSO mellom LA7P i Skien, LA3B i Porsgrunn og LA9B i Siljan.

Gå til Innhold

50-årene

I årsberetningen for 1954 står det:

" Aktiviteten blant de lisensierte medlemmer er for tiden ikke stor."

Bare LA7X Karsten Jarman Andersen ser ut til ha vært unntaket. Han har spesialisert seg på W-stasjoner og DX. Dette året fikk ytterligere 3 av gruppas medlemmer senderlisens. I 1956 hadde gruppa 18 betalende medlemmer. Av disse hadde 14 senderløyve. Kontingenten var kr. 5,- pr. år. I 1957 hadde gruppa "tært på kapitalen", og kontingenten ble hevet til kr. 7,- pr. år.

Gå til Innhold

NRRLs generalforsamling 1958

I 1958 feiret Skien sitt 600-års jubileum. Kommunens gave til befolkningen ble Stevneplassen. Samtidig ble Høyers Hotell modernisert og fikk en moderne kongresshall som tilbygg. I referatet fra årsmøtet i Skiensfjordens gruppe leser vi følgende:

"Det ble vedtatt å påta seg arrangementet av Ligaens 30 års jubileum og generalforsamling 9. og 10. august etter nærmere innhentede opplysninger".

Nølte man kanskje foran oppgaven?

Så kunne sekretæren i gruppa LA6AC Per Holm sende ut innbydelsen i "Amatørradio". Den begynner slik:

"I år vil NRRLs generalforsamling bli holdt i jubileumsbyen Skien, og den vil gå av stabelen i Høyers hotells kongressal den 10. august kl. 13.oo. ........I forbindelse med generalforsamlingen og NRRLs 30-års jubileum innbyr Skiensfjordens gruppe av N.R.R.L til følgende arrangementer: 1. Lørdag den 9.august kl. 17.oo, revejaktkonkurranse og 2. kl. 20.00 festmiddag i Høyers hotell. Festmiddagen vil komme på ca. kr 25,00 pr. person. Et godt orkester spiller underhodningsmusikk under middagen og dansemusikk til ut i de små timer."

Dessverre finnes det ikke noe referat fra selve middagen, men det fortelles at presidenten LA3XA Karl Boman Bråthen holdt en velformet tale.

På selve generalforsamlingen lørdag ble LA7P Darre valgt som en av referentene, og forhandlingene ble tatt opp på bånd med en av de første båndopptakerne til Tandberg. Det ble dessuten opplyst at "bare halvparten av de lisensierte amatører var medlemmer av Ligaen, d.v.s at det er like mange som operer på båndene uten å være medlemmer, men som fullt ut nyter de rettigheter som Ligaen arbeider for å beholde". Generalforsamlingen vedtok å sette i gang en vervingskampanje.

Revejaktkonkurransen foregikk på Geiteryggen. I referatet i "Amatørradio" finner vi følgende lakoniske bemerkning:
"Skiensfjord-gruppens arrangement av NM i revejakt må sies i alle deler å ha vært vellykket når man tar i betraktning at arrangørene aldri har vært med på jakt tidligere."

Når man ser på navn av styremedlemmer i de 15 første årene, er det 4 personer som stadig skifter om ha formannsvervet, nemlig Trygve Raabe, Arvid Darre, Karsten Jarmann Andersen og Per Holm. På årsmøtet i 1959 ble LA6CG Eystein Ellingsen valgt til programleder. Han og LA3B Trygve Raabe ble siden oppnevnt som den faste "eksamenskommisjonen" i Grenland, en funksjon som LA7P Arvid Darre hadde vært engagert i tidligere. Kombinasjonen Raabe/Ellingsen kom til å bety mye for undervisningen av nye amatører i distriktet. (Ordningen med eksaminatorer oppnevnt av Ligaen falt bort i 1973 da Televerket selv overtok arrangementet)

Gå til Innhold

Den store hobbyutstilligen 1959

I 1959 utgjorde gruppa 20 betalende medlemmer hvorav 10 med lisens. Det må ha vært en svært aktiv gruppe på denne tiden. Sekretæren LA8DF Vidar Larsen nevner at frammøtet siste året har vært meget godt, og med stor iver meldte gruppa seg på den store hobbyutstillingen i Skien 6. til 15. mars dette året. Den ble holdt i bankettsalen (kongressalen) på Høyers hotell. Skiensfjordens gruppe hadde en av de største stands av de 100 utstillerne. Den var fargerik og viste et omfattende utstyr av sendere og mottakere. Det ble sørget for kontinuerlig vakthold ved utstillingens stasjon, som "bestod av LA7P Darres kompakte 50 watt sender og LA-M Vågas hjemmebygde 5 bånds amatørsuper". Man demonstrerte radiokjøring i praksis og avviklet en rekke CW- fonkontakter fra Stord til Brasil. Avisene i distriktet ga standen bred omtale, noe som betydde god publisitet for hobbyen. LA6AC slutter sin omtale av utstillingen slik:

"........radioamatørvirksomheten ....fikk for en gangs skyld utfolde seg i elegante omgivelser foran et interessert og spørrelystent publikum"._____ Utstillingen ble besøkt av 12000 personer.

Gå til Innhold

60-årene

Utover i 60-årene vokste gruppa jevnt. Nye personer kom med i ledelsen, i begynnelsen av 10-året LA6CG Eystein Ellingsen og mot slutten LA2CL Aage Andresen. Det ble avviklet kurs som gikk over flere semestre. Det ser ut til at telegrafien da som nå var den vanskeligste delen av lisensprøven. Ved "eksamen" 1962 greide alle 6 kandidatene teoriprøven, men bare 2 greide telegrafien og fikk sin lisens. Det var forøvrig stor aktivitet på båndene i denne perioden, men det kommer jeg tilbake til seinere.

Høst og vår 1966/67 ble det holdt kurs på Marensro skole i Skien under ledelse av LA3B Trygve Raabe og LA2CG Eystein Ellingsen. Det startet med 25 deltakere, men frafallet var stort. Likevel ble resultatet 7 nye senderløyver. Flere av de som fikk lisens, kom til å spille en viktig rolle i organisasjonen de kommende 10-år. 60-årene var for øvrig sterkt preget av å skaffe egnede møtelokaler.

Gå til Innhold

70-årene

Største delen av 70-årene ble særlig kjennetegnet av innsatsen til LA2CL Aage Andresen, godt støttet av LA8HI Jan W. Tveten. På årsmøtet 26/1-1971 var det en del strid om ledelsen av gruppa. Møtets dirigent LA3EL Simon Odden måtte forlange skriftlig avstemning for å lose det hele i havn. I Grenlandsgruppa har skriftlig votering vært en sjelden foreteelse. Resultatet ble at LA2CL ble gjenvalgt som formann.

Det som mest preget aktiviteten i 70-årene, var gruppas sambandsoppdrag i forbindelse med sykkelrittet Telemark Rundt. De viktigste aktørene her var LA2CL og LA8HI. Mer om Telemark Rundt seinere.

Gå til Innhold

25-års jubileet

Den 15. oktober 1971 kunne Skiensfjordens gruppe feire sitt 25-års jubileum med en stilig fest i Odd Fellow i Skien. Her var også presidenten LA4RF Per G. Waitz til stede. Han hilste fra Ligaen og overrakte formannen LA2CL en formannsklubbe. Toastmaster LA3EL Simon Odden brukte en CW-nøkkel som gonggong. LA3B Trygve Raabe holdt festtalen og fortalte om da gruppa ble stiftet.

Gå til Innhold

Navneendring

På årsmøtet 2. februar 1972 foreslo styret å endre "Skiensfjordens" til "Grenland" i navnet på gruppa. Men det diskusjonen særlig kom til dreie seg om var bruken av "gruppe" i navnet. "Klubb" var bedre mente noen. Under henvisning til at Ligaen ikke ville godkjenne dette, var det bare "Grenland" som ble vedtatt.

______________

I 1972/73 diskuterte man mulighetene for å opprette en ungdomsgruppe, og den ble også en realitet. I begynnelsen var interessen stor, men likevel døde den snart hen.

Det ble også arrangert en del morsekurs som endte i noen få lisenser. Kursarrangørene etterlyser lærebøker og et avgrenset pensum. Medlemstallet vokste. I begynnelsen av 1973 var det oppe i 48, hvorav 33 med senderløyve. Året etter var medlemstallet steget til 54.

Gå til Innhold

Utstilling på Handelsstevnet 1974

På Handelsstevnet i 1974 deltok Grenlandsgruppa med en stand hvor det ble vist "levende amatørradio". Gruppa stilte med en HF-stasjon, RTTY og VHF. Interessen var stor, og utstillingen ble besøkt av 23000 personer.

Gå til Innhold

30-års jubileet

Den 19.november 1976 holdt Grenlandsgruppa sin 30-års fest på Kikuthytta. Formannen Gunnar Soland kunne ønske de 33 deltakerne velkommen til et stilig arrangement. Under festen ble LA7P Arvid Darre utnevnt til honnørmedlem. Grenlandsrepeateren LA5GR var 2 år tidligere blitt satt opp på Høglikollen like bak Kikut. Festdeltakerne hadde den nærmest i ryggen. Vi var barnslig stolte av den. LA3EL Simon hadde skrevet en egen bordsang for anledningen, og et av versene begynte slik:

"Grenland gruppe vil vi feire,
hylde den i sang og ord.
Må den QRN beseire
og få vokse riktig stor."

Den vokste seg nokså stor, men dessverre fulgte det også QRN (naturskapt radiostøy) i kjølvannet

Gå til Innhold

Miniseminar 1977

Men før jeg går inn på den nevnte QRN'en, faller det naturlig å nevne et møte som vakte stor oppmerksomhet i 1977. Da kunne formannen LA-M1919 Gunnar Soland innby til et "miniseminar" om mikroprosessorer i fysikksalen på den nåværende Klosterskogen videregående skole. Foreleserne kom fra Tandberg Elektro A/S. Møtet må ha vært et av de største gruppemøter i Grenland. 45 deltakere fra industri, skole og amatørmiljø sprengte lokalet. Dette var i PC'ens aller spedeste barndom. I tida etterpå kom det fram tanker om å danne en egen EDB-gruppe som en underavdeling av Grenlandsgruppa. Det falt bort da ytre kommersielle interessenter dro en liknende forening i gang. Dessuten var det også store motforestillinger i gruppa da man fryktet at de EDB-interesserte ikke brydde seg om amatørradio.

Gå til Innhold

Grenlandsgruppa blir delt

I årsberetningen for 1977 skriver LA2CL:

"Høstterminen har vært preget av at enkelte medlemmer og tillitsvalgte, har forsøkt å danne egen gruppe i Grenlands gruppeområde. Saken har vært oppe til grundige drøftinger på flere møter."

1. november 1977 kom "eksplosjonen". Da ble det holdt et møte med 16 deltakere i lokalene til Grenland Sykleklubb i Ulefossveien i Skien. Formannen Gunnar Soland ledet møtet. Atmosfæren var ladet, men debatten var saklig. Det kom fram sterke argumenter for og imot deling. Motstanderne av deling var meget negative til framgangsmåten som var brukt, og følte seg overrumplet. Det kom fram at det allerede var dannet et interimsstyre i Porsgrunn, og at man hadde sendt søknad med 19 underskrifter til Ligaen om danne egen gruppe i Porsgrunn. Interimsstyret var dannet for sikre lokaler man hadde på hånden. Møtedeltakerne var stort sett enige om at det ikke var foregått noe ulovlig. Tilhengerne av deling, ga uttrykk for at det var mer praktisk for dem få eget lokale i Porsgrunn. Dessuten ønsket de å få med seg amatører i Brevik og Bamble distriktet. Motstanderne av en ny gruppe la vekt p at deling av gruppa ville føre til splitting av ressursene i et lite distrikt. Sterke henstillinger om å fortsette i Grenlandsgruppa førte ikke fram, og i praksis kan man si at deling av gruppa var et faktum. Porsgrunnstilhengerne fortsatte formelt som medlemmer til generalforsamlingen, men meldte seg så ut, anslagsvis mellom 10 og 15 personer.

Delingen førte til en noe reservert atmosfære mellom enkelte radioamatører i distriktet. Dette merket man f.eks i aktiviteten på 2-meteren., og det tok ganske lang tid før status quo var gjenopprettet.

Gå til Innhold

80-årene

I 1978 ble LA4NM Harald Winther Johansen valgt til formann, og han kom til å prege virksomheten i gruppa det neste 10-året. Harald ledet foreningen med myndig hånd helt fram til 1992. I den siste delen av perioden ble han assistert av LA3EL Simon Odden. Ingen andre har hatt så lang sammenhengende formannsperiode i gruppa som LA4NM. Rapportene fra denne tiden viser stor aktivitet på alle områder.

Gå til Innhold

Bibliotek

I begynnelsen av sin periode la LA4NM stor vekt på å bygge opp gruppas bibliotek med seg selv som sjef. Han bandt selv inn mange årganger av de forskjellige tidsskrifter. I 1980 hadde gruppa 80 bøker og datablad. Siden den gangen har man abonnert på de større utenlandske radiotidsskrifter. Disse tidsskriftene er også i dag et viktig element på gruppemøtene. Dessverre må man konstatere at vedlikeholdet av biblioteket ikke har blitt fulgt opp.

-----------------------------

I 1983 ble det holdt et stort fellesmøte med gruppene i Telemark og Vestfold med 35 til stede. Det ble demonstrert moderne amatørutstyr. Men viktigst var kanskje den publisiteten som gruppa fikk i pressen og NRK-Telemark.

Ellers var programmene i perioden sterkt preget av foredrag av radioteknisk art: Pakkeradio, selvbygde kraftforsyninger, testing og justering av VHF/UHF stasjoner.

Det største løftet var utskifting av den gamle stasjonen i LA5GR, og seinere interferensproblemer med Oslo-repeateren. Mer om dette under kapitlet om den tekniske utviklingen.

Gå til Innhold

Nye medlemmer fra Porsgrunnsområdet

I siste delen av ti-året ble det lagt vekt på å få i stand et bedre samarbeid med Porsgrunnsgruppa på forskjellige områder. Den 29. august 1988 ble det arrangert et felles styremøte av begge gruppene. Her var temaet først og fremst et samarbeid mellom gruppene på det praktiske plan, men en eventuell sammenslåing av gruppene ble også berørt. Utover høsten ser det ut til at tanken om en sammenslåing begynner å ta fastere form, særlig blant de nyere lisensierte medlemmene i Porsgrunnsgruppa. Den 31. oktober 1988 ble det holdt en ekstraordinær generalforsamling i Porsgrunnsgruppa i Hærøyahuset. Styret la fram forslag om legge ned gruppa. Dette forslaget falt, og hele styret gikk av. I månedene som fulgte, meldte en rekke tidligere medlemmer i Porsgrunnsgruppa seg inn i Grenlandsgruppa, og dette betydde en vitalisering av den siste.

Argumentene som ble brukt av de som ønsket sammenslåing av gruppene, var at man ville oppnå større effektivitet og bedre ressursutnyttelse ved bare å ha en gruppe i et lite område. I ettertid er det interessant å konstatere at noen av de grunner som ble brukt for å hindre splittelse av Grenlandsgruppa i 1977, ble nettopp de argumenter som førte til deling av Porsgrunnsgruppa 11 år seinere.
_______________________

Et nytt kurs ble satt i gang i 1987/88 i Porsgrunn som et samarbeid mellom Grenlandsgruppa og AOF. Det var stort frammmøte, og resultatet ble 6 nye lisenser. 2 av de nye radioamatørene kom siden til å bety mye for den videre utbyggingen av pakkeradio i Grenland.

LA4NM avsluttet sin formannsperiode med å få innredet det nye gruppelokalet på Geiteryggen. Medlemstallet var da økt til 51.

Gå til Innhold

Etter 1990

Etter LA4NMs periode skjer det et "generasjonsskifte" i ledelsen av Grenlandsgruppa. Nå overtar tidligere medlemmer av Porsgrunngruppa formannsvervet, nemlig LA4DFA Hallvard Tinholt, LA2YG Georg Tangen og i 1996 LA2IZ Thor Pettersen. All aktivitet i disse årene blir overskygget av forberedelse til og arrangementet av Ligaens kommende generalforsamling i Skien.

Gå til Innhold

NRRLs generalforsamling 1994

I 1992 ble Grenlandsgruppa spurt av NRRL om den kunne påta seg å arrangere Ligaens generalforsamling i 1994. Man nølte lenge med å ta en beslutning, men på et medlemsmø te oppfordret LA2IZ Thor Pettersen gruppa sterkt til å gi et positivt svar, og slik ble det. LA2IZ ble valgt til leder og koordinator for arrangementet. Med stor kraft og myndighet ledet har arbeidet, og resultatet ble en suksess. Han bar hele tiden hovedbyrden, men ble godt støttet av daværende formann LA4DFA Hallvard Tinholt og gruppas kasserer LA2YG Georg Tangen. Man kan trygt si at dette er det største arrangementet som Grenlandsgruppa har på tatt seg i sin 50-årige historie.

Det kan ha en viss interesse å samholde generalforsamlingen i 1958 med generalforsamlingen i 1994. Første gangen var 59 medlemmer til stede på selve generalforsamlingen. I 1994 ble det registrert 137 deltakere. Ham-festen kostet i 1958 kr.25,- og 1994 kr.420,-. Første gang tok hele arrangementet omtrent  1 1/2 døgn. Siste gangen derimot varte det nesten "heile tri dagar til ende". Tallet av møter, utflukter og sammenkomster var mer enn fordoblet. Disse momentene sier litt om utviklingen av radioamatørvirksomheten over 36 år. Hvor mye skyldes økende interesse for hobbyen? Hvor mye skal man tillegge bedre kommunikasjonsforhold og en økt velstand i samfunnet?

Generalforsamlingen i 94 var et kjempearrangement. Det vil føre for langt å gå i detaljer i denne historiske beretningen. Begivenhetene vil derfor bli omtalt i konsentrert form. Det finnes fyldige referater i "Amatørradio" nr. 9, 10 og 11/1994. Generalforsamlingen fant sted fra fredag 5. til søndag 7. august. Hotell Ibsen viste seg å være ypperlig egnet for et slikt stort og mangesidig arrangement. Værgudene så ut til å være i slett lune denne fredags ettermiddagen. Til tross for kraftige regnskurer ble RPO-lø pet likevel gjennomført på en effektiv måte. Løpet foregikk i nesten de samme traktene som ved generalforsamlingen i 1958, nemlig i området ved Geiteryggen.

Da to båter seinere på kvelden la ut fra Brevik med 95 gjester og 8 medlemmer fra gruppa om bord, slo godværet til. Og slik fortsatte det resten av generalforsamlingen. Den vakre fjorden, trekkspillmusikk og god servering skapte en minneverdig kveld. Lotteriet som ble arrangert ute på fjorden, ble trukket på Hotell Ibsen, og turdeltakerne fikk resultatet over høytaler via repeateren på Vealøs. ----------- Fredag ettermiddag hadde 19 personer dessuten et interessant besøk på Porsgrunds Porselænsfabrik.

De måtte stå tidlig opp lørdag morgen de 38 som deltok på ledsagerturen med kanalbåten Henrik Ibsen til Lunde. Det fine været og det spesielle landskapet gjorde at turen ble svært vellykket. På Hotell Ibsen åpnet utstillingen med utstyr for radioamatører kl. 9. Utstillingen var omfattende og meget godt besøkt. Selve generalforsamlingen ble avviklet nesten på rekordtid uten de store kontroverser. Kassereren i Grenlandsgruppa LA2YG Georg Tangen ble valgt inn som medlem av hovedstyret.

Siden generalforsamlingen ble holdt i Skien, var det naturlig at salig Henrik Ibsen satte sitt preg på ham-festen. Han dukket personlig opp i skuespiller Gunnar Enerkjærs skikkelse og foredro en aktuell hilsen til radioamatørene basert på en omdiktning av linjer fra Peer Gynt. LA3EL Simon Odden kvitterte med et kåseri om Henrik Ibsen og radioamatørene. Presidenten LA1ZH Victor Hvistendal takket i sin tale Grenlandsgruppa for et flott arrangement, men antydet at det kanskje var for omfattende med alle utfluktene. Det trakk oppmerksomheten bort fra selve radioamatørvirksomheten. Ham-festen ble avsluttet med et lotteri og dans til langt over midnatt. Dessverre stanset ventilasjonsanlegget i hotellet, og i den sterke varmen vi hadde denne kvelden, syntes nok enkelte at det ble for hett i lokalene.

Under generalforsamlingen ble det også avviklet faglige møter, og Statens Teleforvaltning avholdt lisensprøve. Arrangementet hadde vært en hard påkjenning for hovedpersonene som stod bak. Det faller naturlig å sitere LA2YG når han skriver følgende i "Amatørradio" nr. 9/1994:

"Det er sent kveld søndag 7. august. Vi er lykkelige og slitne. Generalforsamlingen 1994 er vel i havn".

Gå til Innhold

2. RADIOTEKNISK UTVIKLING

Pionerårene

Da engelskmannen Sir John A. Fleming oppfant dioden i 1904 og amerikaneren Lee de Forest trioden 3 år seinere, var grunnlaget for den moderne radioteknikk lagt, og hermed også for radioamatørvirksomheten i større skala. Den første nordmannen som fikk offentlig lisens, var telegrafbestyrer Johs Diesen LA1A i 1925. Året etter fikk hans kollega på Notodden LA1W Ragnv. N. Pedersen sin lisens som nr. 2. Jeg nevner spesielt disse begivenhetene for å få det historiske perspektivet.

Fram til ca. 1960 kunne man i praksis ikke være radioamatør uten at man bygde sitt eget utstyr. Det å kunne svinge loddebolten var vel så viktig som å kunne bruke telegrafnøkkelen. Grenlandsgruppa har i alle år hatt medlemmer med store teoretiske kunnskaper og praktisk dyktighet på det radiotekniske området. Den første historiske rapporten har vi fra LA3B Trygve Raabe i 1946.Jeg gjengir ordrett den første delen:

"Porsgrunn.
Jeg sender her en liten rapport fra mitt arbeid på 10-meteren i tiden 10.2 - 24.3 46. Senderen er krystallstyrt, frekv 28/20 kc med en input på 10 meter ca. 30 watt. Flere antennetyper har vært forsøkt, den siste er 5 meter vertikalantenne. Det er Single Wire Feed antenne. Selve ant. er av aluminiumsrør 7/8" tykk, men veier bare 1,5 kg."

LA7P Arvid Darre forteller at hans første sender i 1937 var en krystallstyrt oscillator med PA-trin input 20 watt. Mottakeren var en rettmottaker og antennen en longwire. Han bygde mange sendere, plukket dem fra hverandre og satte dem sammen igjen i nye utgaver. På utstillingen i 1959 viste Darre som nevnt en kompakt 50 watt sender. En må vel kunne anta at det var det beste gruppa kunne oppvise på den tiden.

LA7X Karsten Jarmann Andersen husker at den første senderen han hadde, var en ombygd tysk flystasjon som gikk på 10 meter, input 30-40 watt. Fra sin bopel i Torggate midt i Skien sentrum hadde han mange fine DX-kontakter med denne.

Amatørenes utstyr bestod mye av separat sender og mottaker. Sammenliknet med det utstyr man har i dag, virker de tunge og voluminøse. De var ofte plassert over hverandre i høye stativ (racks). Typiske fotografier fra den tiden viser radioamatøren stående ved siden av sin rig.

Selvbyggingen fortsatte til omkring 1970. Men den raske tekniske utviklingen med transistorer, integrerte kretser og mer og mer komplisert FM og SSB utstyr førte til at kommersielt bygde apparater reduserte bruken av loddebolten.

Gå til Innhold

Egen gruppestasjon LA1G

I 1963 dukker tanken opp om å få en egen gruppestasjon LA1G. Gruppa var blitt forært en gammel tysk militærmottaker KWEA, og da man fikk bygd en skikkelig VFO med tillegg, ble det en brukbar rig. I 1964 var HF-stasjonen LA1G en realitet, plassert i gruppelokalet. I dag består LA1G av en moderne HF-stasjon på gruppelokalet i Skidarhallen. Dessverre blir den lite brukt. Noe av årsaken er nok at de aller fleste medlemmene har moderne utstyr i sin egen shack. -------------

Mot slutten av 60-årene økte interessen sterkt for VHF og UHF båndene. I referatet fra årsmøtet 1964 skriver sekretæren LA6CG:

"Interessen for VHF er stigende, og for tiden er -8HI, -3LI og -6CG QRV på 2 m, og flere har skaffet seg converter."

Mange amatører kom på lufta ved å bygge om brukt radioutstyr fra private firmaer og offentlige etater. Med 2-meterbåndet møtte fortiden virkelig nåtiden. "Relæ"-stasjoner eller på "radiospråket" repeatere ble igjen aktuelle i det lokale sambandet.

Gå til Innhold

Grenlandsrepeateren LA5GR

I 1974 kom Grenlandsrepeateren LA5GR for første gang på lufta. Etter et kortere opphold i lavlandet ble den først plassert på Høglikollen.Det var en stor begivenhet den vinterdagen vi kunne kjøre den lange antennemasta opp på kollen. LA7P Darre stilte lastebil til disposisjon. Fra Kikut måtte vi bruke hest og tømmerslede for å kunne komme videre i det ulendte terrenget mens vi enkelte steder vasset i snø til livet. Men opp kom masta.Seinere fant LA5GR sitt permanente og ypperlige QTH p Vealøs ( 500 m).

Repeateren har nesten vært som et flaggskip for gruppa. På 30-årsfesten for Grenlandsgruppa på Kikuthytta 19. november 1976 ble den til og med beæret med et vers i en av bordsangene:

" En repeater står på kollen
bakom der vi nå har fest.
Den glir vakkert inn i rollen
som vår egen hedersgjest."

Gå til Innhold

LA5GR skaper komplikasjoner

Gjennom en midlertidig avtale med de lokale telemyndigheter greide LA4NM Harald å få plassert antennen for LA5GR nokså høyt oppe i TV-tårnet på Vealøs. Dette økte rekkevidden betraktelig og førte ikke til noen problemer, men da antennen siden ble flyttet enda noen trinn opp, fikk repeateren et stort dekningsområde. Dette førte til interferens med den lokale repeateren i Oslo som lå på samme kanal. Irritasjonen var rimelig nok stor blant Oslo-amatørene. De sendte klagebrev til Ligaen om dette forholdet. Saken fikk store dimensjoner. Den ble bl.a. drøftet i minst 4 hovedstyremøter 1991/92, og Ligaens VHF-manager og repeatermanager ble koplet inn i saken. Grenlandsgruppa ble innkalt til et oppklaringsmøte på Ligaens kontor. Som representanter for Grenland møtte LA4NM Harald og LA3EL Simon. Ifølge referat fra hovedstyremøte 14. mars 1992 så mente Oslo-gruppa at "lokalrepeateren LA5GR dekker området Arendal-Halden-Magnor-Hamar og også Osloområdet slik at den er forstyrrende i 90% av LA6OR's naturlige dekningsområde."

Det ble forsøkt forskjellige løsninger med å flytte og endre antennen på Vealøs, men resultatet ble ikke tilfredsstillende. Til slutt skar Hovedstyret igjennom, og i referatet fra møtet 14. mars 1992 leser vi dette:

"Dersom det ikke er mulig å finne akseptable løsninger som gjør at begge repeaterne kan brukes, må en av dem stenges. I henhold til forutsetningene for anbefaling av lisens for LA6OR i 1973, må det i så tilfelle bli denne."

Saken ble ytterligere komplisert ved at Kongsvingerrepeateren også dukket opp i dette interferensproblemet. Men etter hvert roet det hele seg ned. I referat fra møte i HQ 26. mai 1992 er tonen svært oppmuntrende:

"Muntlige opplysninger som Hovedstyrets medlemmer sitter inne med tyder på at Oslogruppens problem med forstyrrelser fra Grenland nå er løst. Dersom dette bekreftes i rapporter ...., ansees saken LA5GR/LA6OR for avsluttet."

Løsningen ble at Oslo tok i bruk en halvkanal, og Grenland fikk en bedre antenneposisjon på Vealøs. Med dette var en ubehagelig strid brakt til en lykkelig slutt.

Dessuten oppnådde Grenlandsgruppa noe mer: Forbindelsen med nabogruppa i Drangedal ble bedre, og 2-meterfolket fra Ulefoss, Bø og Notodden fikk bedre kontakt med repeateren.

LA5GR er blitt ombygd flere ganger og siden totalt fornyet delvis med økonomisk støtte fra nabogruppene. Repeateren har forlengst fått plass i Forsvarets hus på Vealøs. I 1996 ble den oppgradert med et nytt støyfilter spesialbestilt fra California, pris kr. 15000,-. Det var et stort inngrep i klubbkassa.

Gå til Innhold

LA6YR 70-cm repeater

Men repeaterinteressen stoppet ikke med VHF. I 1989 fikk LA5GR en konkurrent i den nye 70-cm repeateren LA6YR på det samme QTH. Ivrige gruppemedlemmer fikk denne i stand av diverse brukte apparater og deler, og i dag blir den dyrket og pleiet med nennsom hånd. Begge repeaterne har et stort dekningsområde.

Gå til Innhold

Pakkeradio

Det som mer enn noe annet kom til prege den tekniske aktiviteten i gruppa i 80-årene, var utviklingen innen digitalteknikken. Den eksplosive utbredelsen av PC'er fø rte til at interessen for "ekte" amatørradio en god stund så ut til å måtte vike for EDB-basillen. Men de begynnende eksperimenter blant amerikanske amatører med å kombinere radio og PC for å overføre tekst og data, såkalt pakkeradio, fenget fort blant noen få amatører i Grenlandsgruppa. Uten å hovere må en kunne si at gruppa var blant de fremste pionerene her i landet med LA6OCA Kjell Karlberg og LA3WH Sverre Dahl i spissen.

Plasseringen av LA5GR hadde gitt gruppa en fin utgangsposisjon på Vealøs. Snart fikk repeateren der oppe naboskap med nye slektninger, digi(re)peatere. Vealøs lå gunstig til bl.a mot Gaustad for å bli et viktig knutepunkt i et regionalt pakkeradionett. En stund var det så mange digipeatere der oppe at det var umulig for en uinnvidd å holde oversikten. I 1995 ble Telenor tvunget til å overhale Vealøstårnet. Da flere provisoriske sendermaster ble satt opp, fikk Grenlandsgruppa vanskeligheter med sitt utstyr der oppe. LA5GR og pakkeradioinstallasjonene forstyrret hverandre. Det var livlig diskusjon mellom brukergruppene hvordan dette skulle løses. Det endte med at alle vå re digitale installasjoner ble tatt ned. I mai 1996 fungerer pakkeradiosystemet med provisoriske løsninger i lavlandet.

I forbindelse med pakkeradio må en ikke glemme vår kjære "mail box" LA1G som nå har vært i drift i flere å r. Både lokale og regionale brukere har bidratt med økonomisk støtte.

Gå til Innhold

3. AKTIVITET PÅ BÅNDENE M.M.

I de første årene foregikk det meste av trafikken på 80 og 40 meteren, men interessen for de høyere frekvenser var tydeligvis til stede. I februarnummeret 1946 av "The NRRL Bulletin" skriver LA3B Raabe:

"Forholdene på 10 meter har vært svært variable, men av og til gode. W-stasjoner har vært dominerende, men også hørt og hatt kontakt med andre stasjoner."
Han nevner bl.a. ZS-stasjoner (Sør-Afrika).

Gå til Innhold

5-meter forsøket på Fjerdingen

Men de fortsatte med høyere frekvenser. På selve stiftelsesdagen i 1946 på Fjerdingen med god sikt mot Vestfold eksperimenterte man med 5 meter mot Sandefjord. I augustnummeret av "Bullen" finner man følgende notis:

"ny gruppe dannet i Grenland. Man har hatt forbindelse med LA1F på 5 m, hvilket antas å være norsk rekord med 35 km."

Utstyret de brukte på Fjerdingen, var en transceiver med ca. 3 watt input, og antennen var en vertikal halvbølgeantenne med direktor.

Gå til Innhold

DX-aktivitet

I de følgende år forteller grupperapportene mindre om de enkeltes aktiviteter. DX-kjøring er blitt et alminnelig begrep, og man nevner heller den enkeltes totale prestasjoner i de forskjellige tester. En signatur som går igjen er LA7X Karsten Jarmann Andersen. Jeg skal ikke her gjengi hans merittliste, men nøye meg med noen utdrag fra grupperapporter:

1954: "LA7X: aktiv på alle bånd, spesialisert seg på w-stns og DX, interessert i sked med Aust-Agder 40 meter for WLA."
1958 fra NRRLs generalforsamling: "H7-testen ble vunnet av LA7X, Jarmann Andersen, for tredje gang, og han ble i den anledning overrakt pokalen: Gratulerer!"

I 1967 dukker signaturen LA7XB Thor Rasmussen opp i spaltene. Selv om han tilhører LA7X's generasjon, har han kommet til å dominere DX-aktiviteten de siste 20 årene. Til hans ros må en nok si at han har trukket store veksler på QSL-manager med sine store bunker av QSL-kort. Fra sitt vinterkvarter i Spania har han deltatt i en rekke DX-spedisjoner til de fjerneste himmelstrøk.
---------------------

Radiopeileorientering har vært ubetydelig i Grenlandsgruppa. Man har avviklet 2 norgesmesterskap i forbindelse med generalforsamlingen med to prikkfrie arrangementer. Ellers forteller beretningene at i 1962 og 1963 ble det holdt "revejakt" på Geiteryggen.

Gå til Innhold"

4. S A M B A N D S O P P D R A G

Første året en finner noe om sambandsvirksomhet, er i 1960. Da kjøpte gruppa inn 2 stk. 22-sett for hjelpe Skien Røde Kors Hjelpekorps. I 1963 deltok en av gruppas medlemmer LA5FH Bordøy i fjellsikringstjenesten på Finse.

Telemark Rundt

Det store gjennombruddet i sambandsoppdrag kom i begynnelsen av 70-årene med Telemark Rundt. Grenlandsgruppa hadde i disse årene delvis felles lokaler med Grenland Sykleklubb. Hvert år stod sykleklubben som arrangør av etapperittet Telemark Rundt. Det varte i en hel uke og var faktisk et Tour de France i miniatyr. I 1971 fikk gruppa for første gang ansvaret for alt sambandet i dette rittet som engasjerte mange av medlemmene i dagevis. I et slikt løp stilte gruppa til disposisjon sambandsutstyr for over 30.000 kroner, et ganske betydelig beløp i datidens kroneverdi. Arrangementet ga radiogruppa mye fin PR. I og med at Telemark Rundt var noe som gjentok seg over flere år, fikk gruppa stadig anledning til å profilere seg gjennom positive avisomtaler. Ukebladet "Aktuell" hadde en omfattende reportasje i sitt nummer av 15. juli 1972. Her heter det bl.a.:

"Samband mellom dommere, leder og konferansier må også til: her kom Grenland gruppe av Norsk Radiorelæliga inn i bildet. Radioamatørene gjorde en glimrende innsats. Kort sagt: Vi er imponert over arrangementet."

I begynnelsen av 80-årene opphørte arrangementet av Telemark Rundt.

Gå til Innhold

Andre sambandsoppdrag

Gjennom flere år har radiogruppa hjulpet Grenland Flyklubb med sambandet i nasjonale og internasjonale flymesterskap. En av de vanskeligste oppgavene vi har hatt utenom dette, var sambandet ved offshore-VM for racerbåter i Langesundsfjorden i august 1992. Da var inntil 11 stasjoner i drift både på VHF og UHF. Det var første gang gruppa gikk til sjøs, men kom i høy grad tørrskodd fra dette krevende prosjektet. Det arrangementsmessige opplegget og værgudene skaffet uventede problemer.

Gå til Innhold

5. ARBEIDET BLANT FUNSKJONSHEMMEDE OG ANDRE AKTIVITETER

Grenlandsgruppa har i flere år vært engasjert i amatørradio for funksjonshemmede, og har med ujevne mellomrom stilt "radiofaddere" til disposisjon for LA5LGs hjelpefond. Mest kjent av våre funksjonshemmede medlemmer var LA6XK Ole Fjeld, som fikk begrenset løyve omkring 1966. Ole var blitt skadd ved en arbeidulykke og lå uvirksom på Lasarettet i Skien, lam fra livet og ned. Gode venner skaffet ham radioutstyr, og LA6CG og LA3B monterte hans nye Heathkit HW-12. Denne riggen betydde et nytt liv for Ole.

Til tross for sitt store handicap hadde han en optisme og pågangsmot som få . Han var slagferdig og hadde kontakter over hele Sør-Norge. Hvem husker ikke hans replikk: "Det går som toget." En bedre PR-mann har Grenlandsgruppa aldri hatt. I sin tid gjorde NRK fjernsynet et program om LA5LGs Hjelpefond. Det var da helt naturlig å presentere Ole i programmet. En av deltakerne i TV-teamet sier at Ole som person gjorde et sterkt inntrykk, og det var tydelig at han hadde en stor kontaktflate via radio.

De av oss som var til stede på ham-festen under generalforsamlingen i Kristiansand i 1976, vil neppe glemme synet og stemningen i salen, da Ole ble trillet inn på sykebåre. Sosialkontoret i Skien hadde stilt kr. 1457,- til disposisjon for å dekke reiseutgiftene.

Arbeidet blant speidere

Denne virksomheten har inntil slutten av 80-årene vært nokså sporadisk. Første gang vi hører om "Jamboree on the Air" i gruppesammenheng, er i 1964. Da deltok gruppestasjonen LA1G. I de 5 - 6 siste årene har virksomheten tatt seg opp, og i 90-årene har ca. 800 speidere vært med på jamboreene.

Gå til Innhold

6. GRUPPELOKALER

De forskjellige årsrapportene gir et godt inntrykk av den kampen gruppestyrene har ført for å skaffe egnede lokaler. Gruppa har vært på stadig vandring og kan godt karakteriseres som "den flyvende grenlender". Det er i dag vanskelig å sette opp en fullstendig liste over alle gruppelokalene. Gruppa har aldri hatt lokale i selveid hus.

De første årene, da begrepet gruppestasjon ikke var så aktuelt, brukte man forskjellige leide lokaler på kafeer. Omkring 1957 fikk gruppa et fast tilholdssted i kjelleretasjen i huset til LA6AC Per Holm i Øvre Skotlandsvei i Skien.

Første halvdelen av 60-årene var man igjen ute på vandring. Av lokaler som ble leid, var det gamle Røde Kors-huset p Marensro og den nå nedlagte kafeen Norrøna ved Ibsenparken. I disse årene brukte man i noen tid et av kontorene i "Eplehuset" på Borgestad Gård til gruppestasjon og kursvirksomhet.

Fra 1965 til 1967 var mange av møtene lagt til den gamle flystasjonen på Geiteryggen. Så i 1967 så lokalforholdene endelig ut til ordne seg. Jeg siterer fra årsberetningen skrevet av formannen LA6PA Gjert Haraldsen:

"Gruppas største sak i 1967 har vært arbeidet med å skaffe seg eget lokale. Etter mange og lange forhandlinger med Skien kommune fikk vi endelig leie et lokale i Blekebakkveien 1, og det er vårt håp at vi kan få installert en gruppestasjon der, slik at LA1G igjen kan høres på luften. Lokalet ble ble første gang tatt i bruk 23. januar i år (1968) med stort innrykk av fornøyde medlemmer. Det møtte til og med opp en journalist fra avisen "Varden", og ga etterpå gruppa bred omtale i en større artikkel med bilder."

Men hvor lenge var Adam i paradis? I etterfølgende årsberetning finner vi dette:
"Klubblokalet vi var så heldig å få leiet av Skien kommune , har vi dessverre måttet flytte ut av igjen, da kommunen sa opp leieforholdet med eieren av bygningen."

Gå til Innhold

Bølgetoppen

Så springer vi fram til 1970. LA2CL Aage Andresen var nå blitt formann og la mye kraft i å skaffe et virkelig gruppelokale. Resultatet ble det som siden ble kalt Bølgetoppen på Gulset. Alle de som hadde sin gang der oppe, husker dette lokalet som noe helt spesielt. Det var en nedlagt hytte som Skien kommune hadde overtatt. Dette var før Gulsetbyen ble bygd. Grenlandsgruppa prøvde forresten å få kjøpt hytta med tomt, men hadde ikke råd, da taksten ble kr. 35000,-. I 1971 fikk gruppa overta en gittermast som stod på torget på Skotfoss og reiste den på Bølgetoppen. Gruppestasjonen på 150 watt ble benyttet flittig, og noen naboer klaget på innslag. Det var en livlig møtevirksomhet i lokalet og alltid godt frammøte. -------------

Leieforholdet på Bølgetoppen varte til 1974. Da fikk vi faste lokaler i den nedlagte yrkesskolen i Ulefossveien 7, Skien. I underetasjen i samme bygning hadde Grenland Sykleklubb lokaler, og dette naboskapet førte til et godt samarbeid mellom klubbene, særlig i forbindelse med Telemark Rundt. Her var det også fin plass til å reise antennemaster for LA1G. Det var bare en mangel med lokalene. De var gnistrende kalde om vinteren.

Oppholdet i Ulefossveien varte til omkring 1980. Da hadde LA4NM Harald Winther Johansen overtatt som formann. I 1970-årene var det LA2CL som leitet opp nye lokalmuligheter i distriktet på grunn av sitt mobile yrke. I 80-årene overtok LA6YBA Kai Vidar Dohme denne funksjonen. Det var han som skaffet gruppa det neste lokalet i kommandosentralen til Sivilforsvaret i fjellet ved Telebygget i Skien. Navnet ble Hulen. Her var aktiviteten stor. Dessverre greide ikke ventilasjonsanlegget å holde tobakksrøyken borte. Enkelte medlemmer reagerte og holdt seg vekk fra møtene. I slutten av 80-å rene ble lokalet delvis avløst av de fine lokalene til personalet i Televerket. -------------

Igjen var gruppa ute på leiemarkedet. Grenland Flyklubb skulle bygge nytt klubbhus bakenfor den gamle flystasjonen p Geiteryggen. For andre gangen i sin historie havnet gruppa på dette stedet. Vi flyttet inn i slutten av 1991. Etter en tid viste det seg at det å ha en gruppestasjon like nær en virksom flyplass medførte visse interferensproblemer. Derfor fikk vi våre nåværende lokaler i Skidarhallen i 1994. I de 4 - 5 siste årene har vi nok gjort den erfaring at samboerskap med andre foreninger ikke er helt problemfritt. Av denne grunn er gruppa stadig på utkikk etter bedre lokaler, og helst i eget hus. Husfondet på kr. 50000,- kan muligens gi gruppa et startgrunnlag.

Gå til Innhold

7. ØKONOMI

Helt fra starten og til de 5 siste årene har de fleste gruppestyrer sloss med økonomien. Kontingenten har vært for liten til å skaffe balanse i regnskapet. Bekymring og optimisme veksler og går i hverandre i årsrapportene. En gang dristet styret seg til å oppta lån til teknisk utstyr, med det press som nødvendigvis kom etterpå . Et avsnitt i årsberetningen for 1974 er et godt eksempel på dette:

"Det så lenge ut til at 1974 skulle bli et økonomisk vanskelig år for gruppen, men heldigvis rettet det seg opp, og regnskapet kunne avsluttes med et pent overskudd. I tillegg til dette regner vi med i løpet av februar å få et lite overskudd på "minibingo" som gruppen har fått tillatelse til å delta i. Banklånet vi opptok i 1973 er i år nedbetalt med kr. 1000,-, og restgjelden er nå kr. 2000,- Kontingenten har gått meget godt inn. I 1974 har vi investert ca. kr. 650,- til antenneutstyr m.v til LA5GR."

Fo år få endene til å møtes har gruppa gjennom årene spedd på med inntekter fra interne utlodninger, lotterier og junkauksjoner. Gjennom sitt arbeid i Telenor har LA6YBA Kai Vidar Dohme skaffet mye brukt materiale til auksjoner. Enkelte ganger har man fått tilskudd fra Porsgrunn og Skien kommuner.

Den beste historiske målestokken for den økonomiske utvikling er kanskje forskjellen i årskontingent. I 1956 var kontingenten kr. 5,- (ja pr. år). I 1996 er den kr. 150,-.

I de fire siste årene har økonomien bedret seg betraktelig takket være bingoinntekter på 10 til 14 tusen kr. pr. år. Mannen bak dette arrangementet har vært LA2IZ Thor Pettersen. I jubileumsåret må vi si at gruppa står sterkt økonomisk bl.a. med et husfond på kr. 50000,-. Pr. mai 1996 har gruppa 45 medlemmer registrert i NRRL. Av disse er 44 lisensierte.

Gå til Innhold

8. STYRET OG ANDRE TILLITSVALGTE I JUBILEUMSÅRET

Formann: LA2IZ Thor Pettersen
Viseformann: LA4DFA Hallvard Tinholt
Sekretær: LA1XJA Jan Wilford Pettersen
Kasserer: LA2BL Rolf Jakobsen
Styremedlem: LA8IY Øystein Fyrong
1. Varamann: LA-M Gisle Saltvig

Revisor: LA3EL Simon Odden
Varamann: LA7X Karsten Jarmann Andersen

Valgkomite: LA4NM Harald Winther Johansen og LA2DDA Dag-Inge Stokland

Teknisk Manager: LA6YBA Kai Vidar Dohme
QSL Manager: LA4KGA Karl Gustav Roland

Nødsambandsleder: LA4NM Harald Winther Johansen

Gå til Innhold

9. MOT TUSENÅRSSKIFTE

I 1995 feiret verden 100-årsdagen for Marconis "oppfinnelse" av radioen. I 1996 feirer vår egen lille radiogruppe 50 år, og vi står framfor et tusenårsskifte. Dette gir perspektiver både bakover og framover i tiden. Hva er framtiden for vår hobby? Snart forsvinner de internasjonale kommersielle krav til bruk av morsetelegrafi, og vi har allerede fått vår første "morsefrie" lisens. Vil en ungdom som er vant til å nå de fjerneste steder av kloden på Internet på noen sekunder og får mobiltelefon i konfirmasjonsgave, la seg friste av radioamatørvirksomheten? Jeg vil ikke spå , men jeg tror at radioamatørhobbyen har egenskaper som vanskelig kan erstattes av andre media. La oss håpe at Grenlandsgruppa også kan feire runde jubileer på den andre siden av år 2000.

Gå til toppen